Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434 (πλησίον ΗΣΑΠ)

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2018

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !!!

Εξασφαλίστε τώρα την επιτυχίας σας στον διαγωνισμό του 2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναμένεται να εκδοθεί η προκύρηξη για τον νέο γραπτό διαγωνισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψη Μόνιμων Αξιωματικών Πτυχιούχων ΑΕΙ έως 28 ετών στην Πολεμική Αεροπορία. (ΦΕΚ 1974, 1/6/18)

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

α. Προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1. (αριθμός θέσεων, βαθμός κατάταξης, προσόντα κατάταξης, καθορισμός εξεταστέας ύλης)


β. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Κατά το εν λόγω στάδιο:
(1) Κατατίθενται τα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους εντός της καθοριζόμενης από την προκήρυξη  προθεσμίας.
(2) Ελέγχονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10.


γ. Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων και ανακήρυξη δικαιούμενων συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις.
Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω αξιολογήσεις:
(1) Αξιολόγηση Επαγγελματικής Καταλληλότητας (Ψυχομετρική Δοκιμασία),  η οποία περιλαμβάνει: συνέντευξη, αυτοπεριγραφή, σχέδιο ανθρώπινης μορφής, δοκιμασίες δεξιοτήτων και επαγγελματικής καταλληλότητας.
(2) Αξιολόγηση Σωματικής Ικανότητας (Υγειονομική Εξέταση) σύμφωνα με το άρθρο 14, που περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.
(3) Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης (Αθλητική Δοκιμασία) σύμφωνα με το άρθρο 15, που περιλαμβάνει τις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων και την ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών  η οποία περιλαμβάνει:

α. Δρόμος 100μ, με όριο τα 17 δευτερόλεπτα.
β. Δρόμος 1000μ, με όριο τα 5 λεπτά.
γ. Άλμα σε ύψος με φορά, με όριο το 0,90μ.
δ. Άλμα σε μήκος με φορά, με όριο τα 3 μέτρα.
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275χλγ.) με μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι τα 4 μέτρα.

δ. Γραπτές εξετάσεις επί των ανάλογων γνωστικών αντικειμένων.  BΑΣΙΚΕΣ ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ): ΕΚΘΕΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ: ΕΚΘΕΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΜΕΤΕΡΕΩΡΟΓΟΙ: ΕΚΘΕΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΑ.

                                                             Προσόντα - Κωλύματα Υποψηφίων
1. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι του διαγωνισμού είναι τα εξής:
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν καταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
β. Να είναι ηλικίας μέχρι 28 ετών συμπληρωμένων. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γ. Να είναι πτυχιούχοι αναγνωρισμένου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
δ. Να είναι κατάλληλοι υγειονομικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 11/2014 (Α΄ 17)
ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

 

Στην προκήρυξη δύναται να καθορίζονται ως πρόσθετα προσόντα:
(1) Η γνώση ξένων γλωσσών.
(2) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
(3) Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.


2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία,κλπ
β. Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
γ. Να μην έχουν εκπέσει του στρατιωτικού βαθμού και να μην έχουν εξέλθει του στρατεύματος για λόγους υγείας, δυσμενούς κρίσης, παραίτησης ή δυνάμει απόφασης Ανακριτικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου.
δ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      

3. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΦΥΣΙΚΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
ΜΕΤΕΡΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      

 

Η  εξειδικευμένη διδασκαλία για το διαγωνισμό είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
   Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους  διδακτορικών τίτλων σπουδών - Πανεπιστημιακούς Καθηγητές κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.

Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το έντυπο υλικό που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη και θέματα  παλαιοτέρων διαγωνισμών καθώς και υποψήφια θέματα εξετάσεων καθώς και υποψήφιες ερωτήσεις.

Το υλικό μας καλύπτει ΔΩΡΕΑΝ και την ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Η ύλη του διαγωνισμού καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινώνεται. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 
Οι διοριστέοι μας σε αντίστοιχους διαγωνισμούς των προηγούμενων ετών  είναι ανακοινωμένοι στις προθήκες του φροντιστηρίου.

Πραγματοποίηση διαγωνισμάτων προσωμοίωσης στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας και επαναληπτικά τεστ στο τέλος του κύκλου μαθημάτων.

Τα δίδακτρα  καταβάλλονται σε δόσεις και με πιστωτική-χρεωστική κάρτα.
Εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά είτε με mail.

 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !!!

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΙΣ 1ος ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΙΛΤΣΙΟΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ  1ος ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ     ΑΞΙΩΜ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Ζητήστε την λίστα με τους υπόλοιπους επιτυχόντες μας

Πληροφορίες Γραμματείας
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362.
 
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας 10434, Αθήνα , 1ος, όροφος, 2ος ,3ος όροφος   - έναντι ΟΤΕ.
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω: