Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Ε.Λ.Π.

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 91 , 1ος , 2ος , 3ος όροφος Τ.Κ. 104 34,  Αθήνα

Τηλ. 210.88.23.214 –210.88.22.362

http://www.kpapaioannou.gr e-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ :

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  (ΕΛΠ )  Ν. 4308/2014

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


 

ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΚΟΣΤΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

14.00-18.00

20 ΩΡΕΣ

280€

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014 - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

(όπως τροποποιημένος ισχύει)

ΓΕΝΙΚΑ

Μετά την εφαρμογή νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) από την 1/1/2015, άλλαξε ο τρόπος που οι επιχειρήσεις τηρούν τα βιβλία τους (απλογραφικά – διπλογραφικά) και συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις.

Η λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων / άυλων περιουσιακών και των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οντοτήτων καθώς και η καθιέρωση για πρώτη φορά εννοιών όπως αυτή της αναβαλλόμενης φορολογίας καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή των λογιστηρίων των επιχειρήσεων σε μια νέα λογιστική και φοροτεχνική πρακτική.     

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων ή οργανισμών, λογιστές, οικονομικούς διευθυντές  πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών σχολών που θέλουν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα των ΕΛΠ και της εφαρμογής τους σε επιχειρήσεις που τηρούν τόσο διπλογραφικά όσο και απλογραφικά βιβλία.

 ΣΚΟΠΟΣ

Η κατάρτιση των συμμετεχόντων στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014), την πρακτική εφαρμογή τους στα λογιστήρια και τις μεταβολές που επήλθαν στην παρακολούθηση των λογιστικών αρχείων, αποθεμάτων, παγίων στοιχείων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η Ενότητα

Δομή και πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ

2η Ενότητα

Ορισμοί

3η Ενότητα

Κατηγορίες οντοτήτων - κριτήρια ένταξης - οικονομικές καταστάσεις βάσει κατηγορίας

4η Ενότητα

Παρακολούθηση αποθεμάτων

5η Ενότητα

Παρακολούθηση ενσώματων – άυλων περιουσιακών στοιχείων / επανεκτίμηση παγίων στην εύλογη / τρέχουσα αξία

6η Ενότητα

Λογισμός εσόδων – εξόδων στη χρήση

7η Ενότητα

Λογιστική απεικόνιση των κατασκευαστικών συμβολαίων

8η Ενότητα

Κρατικές επιχορηγήσεις - τρόπος λογιστικής αντιμετώπισης

9η Ενότητα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία.

10η Ενότητα

Καθαρή Θέση

11η Ενότητα

Υποχρεώσεις

12η Ενότητα

Προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης

13η Ενότητα

Διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης  / Αναβαλλόμενη φορολογία

14η Ενότητα

Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

15η Ενότητα

Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π. –  Εφαρμογή των νέων λογαριασμών του παραρτήματος των ΕΛΠ (Νόμος 4308/2014)  

- Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου στους συμμετέχοντες χορηγείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο του Σεμιναρίου  μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στην Γραμματεία στα 210-8823214 και 210-8822362 καθημερινά από 09.00 – 22.00μμ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 91, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα
1ος  όροφος  έναντι ΟΤΕ.