ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapapaioannou.gr

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2022

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!!

 

 Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται  πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και συγκεκριμένα::

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες, στο κεφάλαιο Α της παρούσας προκήρυξης, Σχολές ή/ και  Τμήματα

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις , ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.

στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας  κ.λ.π.

Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και Πυροσβεστικοί υπάλληλοι και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ηλικίας μέχρι 33 ετών, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε πέντε (5)

2. Οι ανωτέρω πέντε (5) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2021 (αναμένεται του 2022)

          ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ

                          ΘΕΣΕΙΣ

Γεωλογίας

1
Δασολογίας

1

Ψυχολογίας

1

                  Μαθηματικών

1

Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

α.Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16 ́ ́ (μια προσπάθεια).β.Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).δ.Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).ε.Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4 ́ και 20 ́ ́ (μια προσπάθεια).

Εξεταστέα ύλη (2021)

Α) Στοιχεία Φυσικής και Χημείας

Β) Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία

Γ) Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό

 

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

                                                                                                 www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapapaioannou.gr