Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022

 

Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γενικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον  ΝΟΜΟ  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 4765/2021 ΦΕΚ ΑΣΕΠ προβλέπεται ως διαδικασία πρόσληψης στο Δημόσιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός , οποίος θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια με πρώτο διαγωνισμό το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. Μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μια ή και περισσότερες προκηρύξεις.

Δομή και περιεχόμενο του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων: περιλαμβάνει γνώσεις γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεις που συνδέονται με τη φύση των
συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

 

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Περιλαμβάνει δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

***Ειδικά για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού απαιτείται και δομημένη συνέντευξη. Η δομημένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου

Η μορφή της εξέτασης θα γίνεται είτε με την μορφή των πολλαπλών επιλογών είτε με την μορφή ανάπτυξης είτε και με τις δύο μορφές.

 

Βαθμολογία υποψηφίων

Η βαθμολογία των υποψηφίων υπολογίζεται ως εξής:

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.
Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται ως εξής: 

α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.
    ****Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικό-
τεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο

Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας


α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.
β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.
γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master).

δ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.
ε. Βάσει εμπειρίας ως εξής: εα) Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.
εβ) Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.
εγ) Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
εδ) Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
εε) Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

εστ) Με βάση την εντοπιότητα 20 μόρια (δείτε στο παραπάνω ΦΕΚ άρθρο 12)