Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 150 ΘΕΣΕΙΣ-2021

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapapaioannou.gr

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων (εδώ)

 ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 7/9/21 (ΕΔΩ)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/10/21 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 21/10/21

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δηλαδή όσοι/ες έχουν γεννηθεί από την 1-1-1987 και μεταγενέστερα

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των αναφερομένων στο Κεφάλαιο (Α) της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, ενώ για την ειδικότητα των μετεωρολόγων, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, πλέον του βασικού τίτλου σπουδών, και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό τίτλο στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις , ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο κατάταξής τους θα την έχουν ολοκληρώσει ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής. Η αναβολή στράτευσης δεν νοείται ως απαλλαγή

ε. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, μετά από προσκόμιση σε αυτήν από τους υποψηφίους, γνωματεύσεων: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους Υπόδειγμα (Β).

στ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους πειθαρχίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας  κ.λ.π. (δες προκήρυξη)

ηα. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ηβ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ηγ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ηδ.Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί λόγω προσκόμισης ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου

                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2021 (θέσεις 150)

          ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ

                          ΘΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

38
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

43
(14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί)

 

ΝΟΜΙΚΗΣ

18

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

19

                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

32

ΣΥΝΟΛΟ

150

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε:
i. υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS),
ii. γραπτές εξετάσεις 
iii. ατομική συνέντευξη

 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ LIVE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
&
  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
&
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ

4ος,5ος,7ος και 8 ΑΚΟΜΗ

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
&
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 4 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 4 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 

 

Πληροφορίες Γραμματείας

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και το κόστος των  Τμημάτων, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 010:00 έως 22:00.

Μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω                        Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου