Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ - ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91, ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (πλησίον ΗΣΑΠ)

ΑΘΗΝΑ 10434 - 1ος, 2ος, 3ος όροφος - έναντι ΟΤΕ
 

ΤΗΛ: 2108823214 , 2108822362

www. kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 


ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (30/8/23) ΠΕ & ΤΕ

 

Στα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» με εμπειρία 40 ετών, γίνεται  ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους Διορισμούς των Διαγωνισμών Δημοσίου

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων  είναι αναρτημένα στις προθήκες του φροντιστηρίου μας. Αξίζει να σας επισημάνουμε ότι οι πρώτοι στους βαθμολογικούς πίνακες επιτυχόντων είναι μαθητές του φροντιστηρίου μας. Οι αναλυτικοί πίνακες ονομάτων είναι ανακοινωμένοι στο φροντιστήριο.

Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου  συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων θεωρίας και ασκήσεων το οποίο καλύπτει 100% την εξεταστέα ύλη και δίδεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου. Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές κατόχους διδακτορικών-μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

 

   ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!!!

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων.

Επίσης δηλώνουν μία μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά (δείτε προκήρυξη), με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων Δικαστικών Γραμματέων– Στάδια του διαγωνισμού

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο (γραπτά) διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στάδιο (προφορικά) διεξάγεται στην Αθήνα.

2.Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:
α) θέμα γενικής παιδείας,
β) θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και
γ) στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

3.Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.
 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ (Παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021 – Α’ 68)

1. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

2. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (άρθρ. 22 παρ. 3 του ν. 4798/2021) το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).                                   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ) ως πρόσθετο τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).
2. Ξένη γλώσσα:
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, Ή γαλλικής, ή γερμανικής ή ιταλικής,  μίας από τις πιο πάνω γλώσσες (παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021), η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232)

Ανακοίνωση : 
Η εκπαίδευση διαρκεί έξι μήνες συνολικά. Τρεις μήνες, (από Ιούλιο 2023 έως Σεπτέμβριο 2023, για την 1η εκπαιδευτική σειρά του πρώτου διαγωνισμού που διεξήχθη 22/4/23), η θεωρητική κατάρτιση στην έδρα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη, με φυσική παρουσία, και τρεις μήνες η πρακτική άσκηση, για την 1η εκπαιδευτική σειρά, από Οκτώβριο 2023 έως Δεκέμβριο 2023 στα δικαστικά καταστήματα Θεσσαλονίκης, Αθήνας ή Πειραιά, με φυσική παρουσία, ανάλογα με την προτίμηση και, εφόσον είναι αναγκαίο, τη θέση κατάταξης κάθε σπουδαστή (με βάση τη βαθμολογία του εισαγωγικού-εξαγωγικού και προόδου εντός σχολής). Η εκπαίδευση είναι καθημερινή (για έξι διδακτικές ώρες) και υποχρεωτική.

Για όλο το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης αμείβεστε. Ο μισθός σας είναι αυτός του νεοδιόριστου δόκιμου δικαστικού υπαλλήλου της κατηγορίας στην οποία επιτύχατε.

Η διαδικασία τοποθέτησης, μετά την αποφοίτηση, αναφέρεται στο άρθρο 37 του ν. 5001/2022


 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE STREAMING 
Τα ζωντανά μαθήματα μπορείτε να  τα βλέπετε και βιντεοσκοπημένα ότι ώρα θέλετε απεριόριστες φορές σε υπερσύγχρονη πλατφόρμα, με κωδικούς που σας παρέχουμε.